Vedtægter

Vedtægter for Danske Flyvejournalisters Klub

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 12. maj 2016

1. Klubbens navn er ”Danske Flyvejournalisters Klub”

2. Klubbens formål er:
At fremme det faglige og kollegiale samarbejde mellem medlemmerne, der behandler luftfartsstof i massemedierne, gennem møder, besøg, rejser og andre arrangementer.
At virke for luftfartens fremme og støtte dansk flyvnings anseelse – bl.a. ved uddeling af Luftfartspokalen og Ellehammer-Prisen.

3. Som medlemmer optages journalistiske medarbejdere ved medier, der har flyve- eller luftfartsstof som en væsentlig del af deres arbejdsområde. Andre personer med tilknytning til luftfarten kan optages som passive medlemmer uden stemmeret på generalforsamlingen.

4. Optagelsen af nye medlemmer foretages af bestyrelsen, der skal være enig om sådanne optagelser.

5. Eksklusion af medlemmer, som f.eks. står med en urimelig kontingentrestance eller giver klubben eller faget et dårligt omdømme, foretages af bestyrelsen, men kan af den pågældende indankes for den næste, ordinære generalforsamling.

6. Klubben uddeler, så vidt muligt hvert år, en luftfartspokal som en hæderspris til en mand eller kvinde for en særlig indsats for dansk flyvning. Disse priser uddeles ved foreningens julearrangement eller på generalforsamlingen.

7. Ellehammer Prisen uddeles også så vidt muligt hvert år til en mand eller kvinde, der – eksempelvis som pilot, opfinder eller konstruktør – har fortsat Ellehammers pionerarbejde til gavn for flyvningens udvikling eller sikkerhed.

8. Klubben ledes af en bestyrelse med fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, der holdes hvert år i første kvartal. Formanden vælges for to år i lige årstal. Næstformand og kasserer vælges for to år i ulige årstal. I lige årstal vælges desuden ét bestyrelsesmedlem for to år. I ulige årstal vælges ligeledes et bestyrelsesmedlem for to år.

9. Generalforsamlingen, hvortil medlemmerne indbydes skriftligt med mindst 14 dages varsel, gennemføres med flg. dagsorden:
Valg af dirigent.

Formanden aflægger beretning.

Kassereren fremlægger regnskab for det forløbne regnskabsår (1. januar-31. december) og budget for indeværende regnskabsår- herunder forslag til medlemskontingent.

Indkomne, skriftlige forslag, der skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Valg
Valg af formand – i lige årstal. Vælges for to år.
Valg af næstformand og kasserer – i ulige årstal. Vælges for to år.
Valg af to bestyrelsesmedlemmer – hvert år. Vælges for to år.

Eventuelt.

Alle vedtagelser afgøres med simpel stemmeflerhed, men en ændring af klubbens vedtægter kan kun finde sted, når mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede. Såfremt halvdelen ikke er til stede, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringer blot kræver simpel stemmeflerhed.

10. Ekstraordinær generalforsamling kan gennemføres, hvis et flertal i bestyrelsen eller 10 medlemmer ønsker det. I sidstnævnte fald indkalder bestyrelsen ufortøvet generalforsamlingen, hvis gennemførelse dog kræver mindst 14 dages varsel.

11. Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen, men beslutningen herom forelægges så vidt muligt en forudgående generalforsamling.