Generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling afholdt den 4. september 2008 kl. 1000 i Hotel Norlandia Richmond, København

1. Valg af dirigent
Formanden Ejvind Olesen bød velkommen og forslog Preben Kjær til dirigent. Han blev valgt med akklamation. Dirigenten spurgte om der var indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. Det var der ikke.

2. Formandens beretning
Ejvind Olesen beklagede, at der ikke var afholdt flere aktiviteter, men vi forsøger.

Julearrangementet december 2007 med ca. 120 deltagere var godt og med gode tilkendegivelser. Københavns Lufthavne A/S var sponsor for arrangementet, SAS betaler for ”den hemmelige gæst” og vi selv for pianisten.

Luftfartspokalen gik til dir. Susanne Larsen, SAS Danmark. En ekstraordinær tilkendegivelse gik til besætningerne på de tre sikkerhedslandede Q400 – de fik overrakt en check på kr. 10.000 pr. besætning.

Ellehammerpokalen gik til kunstnerinden og piloten Simone Kærn.

Næste julearrangement er fredag den 5. december 2008.

Formanden luftede tanken om at ændre navn fra Danske Flyvejournalisters Klub til Danske Flyvejournalisters Forening eller blot Danske Flyvejournalister. Bestyrelsen arbejder på at finde flere medlemmer, bla. hos de organisationer/firmaer, der leverer luftfartsinformation samt på medierne.

Luftfartsfonden
Fonden blev stiftet med henblik på hjælp til nødlidende, hjælp til pilotuddannelse etc., men de mindre legater er ikke til megen hjælp i en trafikflyveruddannelse til kr. 750.000. Klubben har fået tilladelse til at opløse fonden (skal være afsluttet om et år) og der skal gang i nogle fornuftige aktiviteter, bla. etablering af en hjemmeside for klubben, studierejser for journaliststuderende til fx flyfabrikken Airbus, flyvemuseer etc.

Dirigenten takkede formanden for beretningen. Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab (klub)
Kasseren Lise Tajik gennemgik det uddelte driftregnskab. Der var et overskud på kr. 1.145 og aktiver for kr. 29.505.

Regnskab (Luftfartsfonden)
Lise Tajik gennemgik regnskabet. Den eksterne revision havde ikke givet anledning til forbehold. Resultatet blev minus 26.545 kr. grundet i de tre ”legater” til de tre Q400 besætninger som tidligere nævnt. Aktiverne er kr. 298.000.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

5. Valg
Chr. Eugen-Olsen (B-medlem) ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Jens Langergaard, der har forladt SAS (til forsikringsbranchen), er nu B-medlem og har givet tilsagn om opstille til bestyrelsen i stedet for Chr. Eugen-Olsen. Charlotte Beder opstiller til bestyrelsen. Knud Larsen modtager genvalg.

Den nyvalgte bestyrelse ser således ud:
Ejvind Olesen, formand
Lise Tajik, kasserer
Jan Aagaard
Knud Larsen
Charlotte Beder
Jens Langergaard (B-medlem)

6. Valg af revisor
Preben Kjær genvalgtes.

7. Eventuelt
Intet

Dirigenten gav ordet til formanden, der takkede dirigenten og forsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 1050.

———————–

Dirigent: Preben Kjær. Referent: Knud Larsen.