Generalforsamling 2009

Ordinær generalforsamling afholdt på Hotel Phønix i København den 19. oktober 2009 kl. 10.

Formand Ejvind Olesen bød velkommen til de fremmødte aktive og passive medlemmer. Han bad om et øjebliks stilhed til minde om den tidligere formand Erik Eriksen, der afgik ved døden i februar.

Punkt 1. Valg af dirigent
Formanden foreslog Preben Kjær som dirigent, der blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varslet, men tidspunktet for afholdelse var senere end i vedtægterne. Ingen af de tilstedeværende opponerede mod afholdelse af generalforsamlingen.

Punkt 2. Formandens beretning
Det har ikke været noget let år, selv om vi kom flot af sted med sidste års generalforsamling og efterfølgende debat om skandinavisk luftfart nu og i fremtiden. Senere fulgte julearrangementet traditionen tro i Københavns Lufthavn med stor det deltagertal. Og ikke at forgemme den traditionelle tildeling af Luftfartspokalen og Ellerhammerpokalen.

Som jeg allerede meddelte i fjor er opløsningen af Luftfartsfonden i fuld gang. Vi havde håbet – og havde, synes vi – gode forventninger til en virtuel løsning med hjemmeside om Fonden og flyvejournalisterne. Desværre blev det til en kold skulder i flere omgange fra Civilstyrelsen. Vi har måttet optage et privat lån for at klare de øjeblikkelige problemer. Heldigvis har vi nu via gode venner af foreningen fået bevilget et beløb til færdiggørelse af hjemmesiden, og til at komme ud af gælden igen.

Problemerne har hæmmet aktiviteterne voldsomt, også med planerne for Fonden, hvor der pt. står ca. 250.000 kr. Fondens advokat plus formanden arbejder nu videre med Civilstyrelsen om en fornuftig afvikling, og netop nu har vi fået bevilget udsættelse til næste efterår. Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi er skuffet over den fortolkning, som vi fik afslag på. Med tilladelse til et bogværk eller lignende, og derefter afslag på, at “eller lignende” kunne være en virtuel løsning. Nu arbejder vi videre på andre løsninger.

Desværre er vi løbet ind i nye problemer. Julearrangementet kan på grund af lokalemangel i Københavns Lufthavn ikke gennemføres i år. Klimamøder optager alt fra medio november til jul. Bestyrelsen har modtaget en flot invitation fra Billund Lufthavn, men vi kunne simpelthen ikke få logistikken med fly til at gå op. Nu satser vi på generalforsamling i maj i Billund i stedet for.

Til gengæld ser det ud til, at vi kan gennemføre et nytårsarrangement med pokaluddeling og frokost fredag 8. januar på hotel i København. Nærmere følger snarest.

Bestyrelsen arbejder hen mod et 75-års jubilæum næste år i december – et par måneder for tidligt – i de sædvanlige omgivelser og med et helt utraditionelt arrangement – som kan blive det sidste.

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi savner opbakning fra arbejdende kolleger. Enkelte har sagt, at de ikke mener det er etisk korrekt at komme så tæt på sine kilder. Tillad mig at mene, at er der noget mange journalister, som skriver om luftfart i dag, savner, så er det at komme tættere på kilderne- og få informationer om virkeligheden.

Det kan blive aktuelt, som det tidligere har været på tale, at søge sammenlægning, som en fraktion af en større forening. Noget sådan skal imidlertid vedtages af et kvalificeret flertal i henhold til vore love.

Er der noget vi i bestyrelsen hader, da er det at give op. Nu ser vi frem til et helt anderledes aktivt år. Og så må udviklingen afgøre, hvad der skal ske.
—————
Dirigenten efterlyste spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning.

Poul Utzon Buch fremlagde et skriftligt forslag til opløsning af Klubben. Indkomne forslag skal imidlertid være tilsendt formanden senest otte dage før generalforsamlingen og kunne derfor ikke behandles.

Der var forslag om at sammenlægge Klubben med en lignende klub.

Jens Langergaard sagde at man først bør afvikle fonden, derefter kan der være tale om sammenlægning, men derfor kan prisoverrækkelserne godt fortsætte.

A.S. Sørensen (RØR) sagde at det var en meget stor ære at modtage en pokal og at dette måtte fortsætte på en eller anden måde.

Dirigenten konkluderer, at bestyrelsen udarbejder en plan for foreningens fremtid.

Punkt 3. Regnskab
Kasserer Lise Tajik gennemgik regnskabet, der udviser et overskud på kr. 1.471,20. Regnskabet blev godkendt.

Regnskabet for Fonden er udarbejdet af statsautoriseret revisorer og var fremlagt til orientering. Fondsregnskabet udviste pr. 31/12 2008 en egenkapital på kr. 276.482.

Punkt 4. Indkomne forslag
Bortset fra Poul Utzon Buch’s, der kan behandles på næste generalforsamling, var der ikke forslag.

Punkt 5. Valg til bestyrelsen
Formand Ejvind Olesen oplyste at Charlotte Beder ikke ønskede genvalg, idet hun ikke længere skrev om luftfartsstof. Formanden anbefalede genvalg af resten af bestyrelsen, der blev genvalgt uden andre kandidater.
Bestyrelsen består herefter af Ejvind Olesen (formand), Lise Tajik (kasserer), Jan Aagaard (sekretær), Jens Langergaard og Knud Larsen.

Punkt 6. Valg af revisor
Preben Kjær blev genvalgt uden modkandidater.

Punkt 7. Eventuelt
A.S. Sørensen (RØR) foreslog at man kunne bruge fondspenge på foreningen Danske Flyvere.

Carsten Jørgensen præsenterede den nye bog om Michael Hansens deltagelse i flyvningen til Australien i 1934.
————

Dirigent: Referent:
Preben Kjær Knud Larsen