Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Danske Flyvejournalisters Klub torsdag den 28. marts kl. 10.00 hos Spies, Kay Fiskers Plads 9, 2300 København S (Over for Field’s).

Forslag til dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Kassereren fremlægger regnskabet for det forløbne regnskabsår
  • Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.)
  • Valg af kasserer
  • Valg af to bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der kl. 11 komme en oplægsholder. Vi slutter af med en frokost kl. 12. Tilmelding til frokosten er nødvendig.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter at man har betalt kontingent for 2019.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen