Generalforsamling 2019

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt den 29. marts 2019.

Valg af dirigent

 • Bestyrelsen indstillede til , at Jakob Hahn, fra Danmarks Rejsebureau Forening blev valgt som dirigent, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen.
 • Bestyrelsen foreslog, at Jakob Hahn desuden blev valgt til referent trods manglende punkt herom i dagsordenen, hvilket ligeledes blev vedtaget af generalforsamlingen.
 • Jakob Hahn konstaterede, at der var indkaldt til generalforsamling ved udsendelse af dagsorden den 12. marts 2019 og konstaterede herefter, at indkaldelsen var sket i overensstemmelse med pkt. 9 i foreningens vedtægter.
 • Da der ikke var quorumkrav i foreningens vedtægter blev det herefter konstateret at generalforsamlingen var beslutningsdygtig

Formandens beretning

 • Formanden berettede om et forholdsvis stille år, men med nogle gode medlemsarrangementer, herunder især et godt julearrangement.
 • Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

Kassereren fremlægger regnskabet for det forløbne regnskabsår

 • Kassereren fremlagde foreningens årsregnskab for 2018, hvor der blev foretaget en gennemgang af foreningens indtægter og udgifter. Indtægterne hidrørte primært fra medlemskontingenter og sponsorater. Udgifterne var primært relateret til medlemsarrangementer, herunder især julearrangementet
 • Kassereren gennemgik herefter budgettet for 2019
 • Dirigenten gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen ikke ifølge vedtægterne skulle godkende årsregnskabet og budgettet, og kunne nøjes med at tage dette til efterretning, men at bestyrelsen kunne anmode generalforsamlingen om dets godkendelse.
 • Bestyrelsen anmodede herefter generalforsamlingen om godkendelse af årsregnskabet for 2018 og budgettet for 2019.

Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.)

 • Formanden oplyste, at denne ikke havde modtaget forslag

Valg af kasserer

 • Betina Schørlie oplyste, at hun modtog genvalg og bestyrelsen indstillede til, at Betina blev genvalgt, hvorefter en enig generalforsamling genvalgte Betina som foreningens kasserer.

Valg af to bestyrelsesmedlemmer

 • Karsten Jørgensen oplyste, at han modtog genvalg og bestyrelsen indstillede til, at Karsten blev genvalgt, hvorefter en enig generalforsamling genvalgte Karsten som medlem af bestyrelsen.
 • Morten Lund Tiirikainen oplyste han var kandidat til bestyrelsen, og bestyrelsen indstillede til, at Morten blev valgt, hvorefter en enig generalforsamling valgte Morten som medlem af bestyrelsen.

Valg af revisor

 • Ole C. Jørgensen oplyste, at han modtog genvalg og bestyrelsen indstillede til, at Ole blev genvalgt, hvorefter en enig generalforsamling genvalgte Ole som foreningens revisor.

Eventuelt

 • Muligheden for at skaffe nye flere medlemmer blev drøftet i flere forskellige afskygninger, herunder om der skulle være et særligt rabatteret pensionistmedlemsskab og om andre organisationer eller personer indenfor branchen kunne blive medlem.
 • Det blev besluttet, at bestyrelsen til næste års generalforsamling i 2020 skulle komme med forslag til en eventuel ny medlemsstruktur og –kontingentskala.
 • Karsten Jørgensen oplyste, at han havde undersøgt mulighederne for et arrangement med besøg på SAS’ flyvehistorisk sammenslutning, der havde fået nye lokaler og en ny udstilling. Generalforsamlingen godkendte, at der kunne arbejdes videre med dette arrangement, og den foreløbige datoer for arrangementet blev sat til 12/9 – 2019.
 • Morten Lund Tiirikainen opfordrede til at man søgte at lægge arrangementer udenfor normal arbejdstid, så de medlemmer, der ikke nødvendigvis kunne få fri, også kunne deltage i foreningens arrangementer, hvilket generalforsamlingen tog til efterretning.
 • Torben Andersen foreslog et arrangement hos Gouda, og det blev besluttet, at Torben skulle arbejde videre på at sætte et sådant arrangement sammen
 • Formanden opfordrede alle medlemmer med at komme med forslag til arrangement, og oplyste at han nok skulle for indkaldelserne, når der blev arrangeret nye arrangementer.
 • Der var ikke yderligere punkter under eventuelt og kl. 11.05 sluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.